خط زندگی

دکتر اروین دیوید یالوم (Dr. Irvin D. Yalom) تمرین جالبی را پیشنهاد می کند:


بر یک صفحه سفید خط مستقیمی رسم کنید. ابتدای این خط تولدتان را مجسم می کند و پایانش مرگتان را. خط متقاطعی بر آن رسم کنید تا نشان دهد، اکنون در کجا هستید. پنج دقیقه بر آن مراقبه کنید.

دکتر اروین دیوید یالوم

Copyright © smhtb.ir